Kirjais Kursgård

VARAUSEHDOT-MÖKIT

Ab Kirjais Kursgård Oy (yritys) noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut yritykselle sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaan tulee maksaa ennakkomaksu (30 % lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä, jolloin myös varaus on vahvistettu. Loppumaksu tulee suorittaa vähintään 4 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa. Viime hetken varauksista peritään kaikki maksut välittömästi.

Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@kirjaiskursgard.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Varauksen peruuttamisesta pidätetään 40 euroa.

Mikäli peruutus tehdään vähintään 28 vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta peruutuskuluja. Peruutuksen tapahtuessa 28-21 vrk ennen majoituksen alkua, pidätetään ennakkomaksu. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen majoituksen alkua, eikä lomakohdetta saada uudelleen vuokratuksi, peritään koko maksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin yritykselle maksamansa summa lukuun ottamatta peruutuskuluja, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

KIRJAIS KURSGÅRDIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Kirjais Kursgård peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Avainten luovutuskellonajasta sovitaan erikseen lomakohteen huoltajan kanssa.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan. Astianpesuaineet, sekä wc- ja talouspaperit sisältyvät vuokrahintaan.

Ulkosaunaan sekä soutuveneen käytöstä peritään eri korvaukset. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan.

Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon huoltajan tai omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu.

Lomakohteissa, joissa lemmikkieläimet sallitaan, peritään lisämaksu. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole huoltajan kanssa sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava huoltajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai vaadittavaa siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

YLIVOIMAINEN ESTE

Kirjais Kursgård ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. Sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Kirjais Kursgård:ista ja jonka seurauksia yritys ei kohtuudella ole voinut estää.

Yritys ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen huoltajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Kirjais Kursgård ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päätymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

KIRJAIS KURSGÅRDENIN OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Kirjais Kursgårdilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkiloma palvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

VIRHEELLINEN HINTATIETO

Virheellinen hintatieto ei sido Kirjais Kursgårdia jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

GDPR – TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Ab Kirjais Kursgård Oy

Yhtiö ei kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Yhtiö ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yhtiö
– yhtiön nimeämä tilitoimisto

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen muilta kuin rahasiirtoja ja taloudellisia sitoumuksia koskevalta osalta
– oikeus peruuttaa suostumus mikäli se ei ole ristiriidassa taloudellista sitoumusten kanssa
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle